Steckerlfisch Weiden

Seit 1979

 
 
K R Ä F T I G E R I N D S U P P E                                                             4 , 5 0 €
vom Schulterscherzel (A, L) mit hausgemachten Frittaten  (A, C, G)

 


O R I G I N A L W Ü R Z I G E S T E C K E R L F I S C H - S U P P E                                                      4 , 8 0 €
mit einer Scheibe Pusztabrot  (A, D, F, G, O)